Tilmelding

Når du tilmelder dig Valgugen 2024, betyder det, at I ønsker at afholde elevrådsvalg i forbindelse med emneugen og fejre elevdemokratiet sammen med os. Når du har tilmeldt jer, kan du tilgå undervisningsmaterialer og valgmaterialer.

Valgugen afholdes i uge 36, hvor der vil være en livestream mandag og fredag. Vi vil gerne opfordre jer til at holde elevrådsvalg i forbindelse med Valgugen, så vi sammen kan fejre elevdemokratiet.

Tilmeld dig her!

Inden du tilmelder din klasse/skole, skal du tage stilling til, hvilken type elevrådsvalg I afholder.

Nedenfor kan du læse om tre forskellige valgmetoder. Læs beskrivelserne, og tag stilling til, hvordan I afholder elevrådsvalg på din skole.
Vores valgmaterialer er tilpasset alle tre valgmetoder. Uanset hvilken metode I vælger, skal der tages højde for bestemmelserne i Elevrådsbekendtgørelsen.

Valgmetoder

Valgmetode A

Stormødevalg

Hvis man vælger stormødevalg, er stormødet elevernes øverste myndighed. Det betyder, det er på stormødet, at valget til elevrådet afholdes.

 • Alle elever på skolen og inviterede gæster kan møde op på stormødet
 • Der skal indkaldes til stormøde senest 14 dage før afholdelse
 • Alle elever kan stille op til elevrådet og har stemmeret
 • Valget afholdes på stormødet
 • Valgkommissionen eller kontaktlæreren står for afholdelse af valget
 • Hver elev har én stemme, der kan afgives på en valgfri kandidat
 • Kandidaterne, der får flest stemmer, får pladserne i elevrådet

Valgmetode B

Klassevalg

Hvis man vælger klassevalg, er klassen nu en demokratisk arena, hvor eleverne skal vælge, hvem i klassen der varetager deres interesser bedst muligt i elevrådet.

 • Alle elever i klassen kan stille op og har stemmeret
 • Eleverne informeres om valget seneste 14 dage før
 • Hver elev har én stemme
 • Der vælges én eller to repræsentanter fra hver klasse til elevrådet
 • Klasselæreren står for afholdelse af valget
 • Kandidaten, der får flest stemmer, får en plads i elevrådet

Valgmetode C

Kredsvalg

Hvis man vælger blokvalg, inddeles skolen i valgkredse. F.eks. opdelt i årgange. Hver valgkreds er sikret x antal pladser i elevrådet.

 • Alle elever i valgkredsen kan stille op og har stemmeret
 • Eleverne informeres om valget senest 14 dage før
 • Hver elev har én stemme
 • Der stemmes på opstillede kandidater i en valgkreds
 • Klasselæreren står for afholdelse af valget
 • Kandidaten, der får flest stemmer, får en plads i elevrådet

Elevrådsbekendtgørelsen

§ 1. Elevrådet varetager gennem samarbejde med skolens leder, det undervisende personale og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen.

  • Stk. 2. Skolens leder skal opfordre eleverne til at danne et elevråd, hvis eleverne ikke selv tager initiativ hertil.

§ 2. Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet. 

  • Stk. 2. Valg afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

§ 3. Elevrådet udarbejder forslag til vedtægter, som vedtages på et møde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret.

  • Stk. 2. Vedtægterne skal som minimum indeholde bestemmelser om
    1. elevrådets størrelse,
    2. hvordan og hvornår elevrådets medlemmer og suppleanter vælges samt valgperiodens længde,
    3. hvordan det sikres, at skolens forskellige klassetrin repræsenteres i elevrådet på en hensigtsmæssig måde,
    4. elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse,
    5. fremgangsmåden ved vedtægtsændringer,
    6. hvorvidt elevrådet skal fastsætte en forretningsorden,
    7. afholdelse af et årligt møde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret, med faste dagsordenspunkter såsom aflæggelse af beretning, regnskabsgodkendelse, valg m.v., og
    8. hvordan et eventuelt afdelingselevråd skal organiseres.
Læs hele bekendtgørelsen